Nejčastější dotazy - legislativa

Má občan povinnost se napojit na veřejnou kanalizaci?
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky a ekonomicky možné. Tedy je pak otázka vysvětlení těchto pojmů při posuzování konkrétních případů. Nicméně není zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.
Jaké jsou argumenty úředníků proti malým domovním čistírnám obecně.
Nejčastější argument je, že DČOV nefungují. Dostat bližší konkretizaci tohoto tvrzení je poté od úřadů obvykle velice obtížné. Ačkoliv tedy ani sami úředníci neumějí mnohdy svoje tvrzení opřít o faktické argumenty, je třeba přiznat, že mohou mít v určitých ohledech pravdu. Konkrétně je problematika popsána v článku „Domovní ČOV Topas s TOM a GSMT….“
Zde tedy jen v heslech. Každá ČOV, velká obecní i malá domovní vykazuje podobné nároky na obsluhu a údržbu, jelikož se v obou používají obdobné postupy a čistící procesy. Koneční majitelé a tedy i provozovatelé DČOV poté buďto neumějí a nebo nechtějí ČOV správně provozovat a v důsledky toho tato poté nefunguje vůbec, nebo vykazuje nedostatečnou účinnost. S ohledem na tuto zkušenost byla ČOV Topas konstruována tak, že v porovnání s konkurencí již řeší maximum běžné obsluhy a údržby sama a tudíž se podařilo minimalizovat výše popsané riziko špatné obsluhy a tím špatné funkce. V kombinaci s TOMem je navíc ještě zajištěna i nepřetržitá kontrola celého zařízení. Argumenty a výtky úřadů tedy mohou být vysvětleny a vyvráceny.
Na jaké velikosti ČOV dává stát v současnosti dotace a z jakého důvodu?
V současné době musí ČR zvládnout do r. 2010 vyřešit čištění odpadních vod u všech obcí nad 2000 obyvatel. Zavázala se k tomu v rámci vstupních protokolů do EU. Dotace je tedy prakticky možné získat pouze na akce, kde se čistí odpadní vody od více než 2000 EO. Vždy jde o kombinaci dotací z ČR (SFŽP), evropských fondů a vlastních prostředků obcí. Pro menší obce je šance získat dotaci pouze pokud je na jejím území nějaké vyjmenované chráněné území (např.: CHKO, ptačí rezervace, přírodní rezervace, atd.) Dalším faktem je, že v současné době jsou prostředky ze SFŽP vyčerpány na minimálně dva roku dopředu.
Co má právo požadovat obec po občanovi, který nesplňuje požadovanou účinnost čištění odpadních vod a zasakuje vody ze septiků do země od 1. 1. 2002?
Dle zákona o vodách §100 je takovéto vypouštění odpadních vod do vod podzemních zpoplatněno částkou 3500,- ročně.
Jak může nejlépe osadit ČOV občan, který má stávající žumpu nebo septik?
V případě existence stávající nádrže ve vyhovujícím stavebním stavu (nebortí se) a s dostatečnými vnitřními rozměry je nejlepším řešením instalovat ČOV přímo do nádrže po jejím vyčerpání a vyčištění a okolní zbývající objem poté využít k akumulaci vyčištěné vody. V tomto případě je ovšem nutné zajistit odpovídající zakotvení ČOV v nádrži tak, aby nemohlo dojít k jejímu vyzdvihnutí, či jinému pohybu.

Dále je nutné zajistit stěny ČOV proti nadměrnému tlaku vody zevnitř. To lze zajistit buďto tím, že voda okolo ČOV nebude nikdy níže jak cca 0,5 – 1,0 m, popř. obezděním ČOV, či uchycením v nějakém rámu. Instalace ČOV tímto způsobem je výhodná z důvodu vyloučení zemních prací a celkové úspoře při instalaci. V případě instalace ČOV do septiku je však nutné podstoupit kompletní vodoprávní řízení.
Doma máme ČOV, obec postavila kanalizaci. Mohou mě nutit k placení stočného s povinností připojit se na kanalizaci? Jak to obejít?
Obecně z principu pokud není občan napojen, nelze ho nutit k placení stočného. Na druhou stranu povinnost napojit se na kanalizaci dle zákona o vodovodech a kanalizacích existuje. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky a ekonomicky možné. Pak vyvstává otázka vysvětlení těchto pojmů při posuzování konkrétních případů. Nicméně není zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti. To znamená, že v případě dělání tzv. mrtvého brouka by neměl existovat legální způsob, jak vám to nařídit.
Co zaručuje Certifikát na TOPAS? Jak ho mohu využít při jednání na úřadě?
Certifikát potvrzuje, že ČOV Topas byla jako vyjmenovaný stavební výrobek vyrobena v souladu s NV 163/2002 (CCZ), popř. 190/2002 (CE), kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Pro jednání na úřadech je to doklad o tom, že je to bezpečný a certifikovaný výrobek, který je uveden na trh legálně a neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

Zpět