Varianta č. 2 – Zasakování

Toto je nejčastější případ instalace čistírny, protože je málo případů instalací ČOV, kde je k dispozici vodní tok. Jedná se o vodní dílo, kde je pro realizaci zapotřebí zajistit projekt a obvykle vodoprávní úřad vyžaduje ještě hydrogeologický posudek. Nejčastěji se jedná o rodinné domky v obcích vybavené vodovodem a ne kanalizací, případně se jedná o domky na větších parcelách s vlastním zdrojem pitné vody, kde je možné dodržet potřebnou min. 12 m hygienickou vzdálenost čistírny od studny.

Pořizovací náklady na toto řešení zahrnují projekt, ČOV s PF a s dávkováním, hydrogeologický posudek a dopravu včetně montáže (lze provést svépomocí). Nepočítáme zemní práce, které obvykle provádí stavebník ve své režii. K těmto nákladům je třeba přičíst přítokové potrubí k ČOV a zasakovací drenáž.

Provozní náklady představují náklady na provoz ČOV. Obvykle je nutné, odebírat vzorky odpadních vod (1-2) krát za rok (při vodoprávním povolení) nebo 1 krát za 2 roky objednat zkušebního komisaře (při oznámení). Dále je třeba počítat cenu za spotřebovanou elektrickou energii, která činí u ČOV TOPAS 5 přibližně 1,43 kWh/den.

(Aktualizováno na ceny roku 2014. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.)

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady Cena (bez DPH)
Projekt 3.800 Kč
ČOV Topas Plus 5 PF - 1,2 (jde o čistírnu TOPAS S 5, doplněnou pískovým filtrem a dávkováním 58.000 Kč
Doprava a montáž (při vzdálenosti 100 km od sídla firmy) 4.000 Kč
Posudek hydrogeologa 5.000 Kč
Zasakovací drenáž 40 m x 200 Kč/1m 8.000 Kč
Celkové pořizovací náklady 78.800 Kč

Provozní náklady za 1 rok

Provozní náklady Cena (bez DPH)
El. energie (cca 520 kWh/rok; 4 Kč / 1kWh) 2.080 Kč
Odběr vzorků (1 x za rok; á 1.750 Kč) nebo kontrola komisaře (1 x za 2 roky; á 3.500 Kč) 1.750 Kč
Celkové provozní náklady 3.830 Kč

Ekonomické porovnání s variantou jímka na vyvážení

Pořizovací náklady
Pořizovací náklady – ČOV 78.800 Kč
Pořizovací náklady – jímka plast 10m3 30.000 Kč
Rozdíl 48.800 Kč
Provozní náklady za rok
ČOV 3.830 Kč
Jímka
(0,5m3/den – četnost vyvážení 1x/25 dní – 15x za rok x 1.500 Kč)
22.500 Kč
Rozdíl 18.670 Kč

Návratnost vložených prostředků 2,6 roku. (48800 Kč / 18670 Kč)
Zúročení vkladu 38% za rok. (18670 Kč / 48800 Kč * 100)

Nahoru