Varianta č. 1 - Čistírna odpadních vod s napojením do vodoteče

Pokud je v bezprostřední blízkosti vodoteč, bývá nejvýhodnější investičně a nakonec i provozně čistírna s přímým napojením do vodního toku. V tomto případě zákazník potřebuje projekt ČOV (obvykle stačí varianta bez pískového filtru), který obsahuje výškové a situační umístění čistírny, způsob napojení do vodního toku včetně vyřešení všech vlastnických práv k pozemkům dotčeným stavbou a veškerá vyjádření vodohospodářská včetně souhlasu se způsobem vyústění a stavebních úprav na břehu potoka.

Pokud zákazník dodá všechny potřebné materiály, bez nutnosti geodetického doměření na místě, projektant firmy TopolWater tento projekt zpracuje.

Pořizovací náklady na toto řešení zahrnují projekt, ČOV a dopravu včetně montáže (lze provést svépomocí). Nepočítáme zemní práce, které obvykle provádí stavebník ve své režii. K těmto nákladům je třeba přičíst přítokové potrubí k ČOV a odpadní potrubí do vodoteče.

Provozní náklady představují náklady na provoz ČOV. Obvykle je nutné, odebírat vzorky odpadních vod (1-2) krát za rok (při vodoprávním povolení) nebo 1 krát za 2 roky objednat zkušebního komisaře (při oznámení). Dále je třeba počítat cenu za spotřebovanou elektrickou energii, která činí u ČOV TOPAS 5 přibližně 1,43 kWh/den.

(Aktualizováno na ceny roku 2014. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.)

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady Cena (bez DPH)
Projekt 3.800 Kč
ČOV Topas S 5 - 1,2 43.000 Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy)
4.000 Kč
Odtokové a přítokové potrubí cca 30m (200 Kč/1m) 6.000 Kč
Celkové pořizovací náklady 56.800 Kč

Provozní náklady za 1 rok

Provozní náklady Cena (bez DPH)
El. energie (cca 520 kWh/rok; cca 4Kč / 1kWh) 2.080 Kč
Odběr vzorků (1 x za rok; á 1.750 Kč) nebo kontrola komisaře (1 x za 2 roky; á 3.500 Kč) 1.750 Kč
Celkové provozní náklady 3.830 Kč

Ekonomické porovnání s variantou jímka na vyvážení

Pořizovací náklady
Pořizovací náklady – ČOV 56.800 Kč
Pořizovací náklady – jímka plast 10m3 30.000 Kč
Rozdíl 26.800 Kč
Provozní náklady za rok
ČOV 3.830 Kč
Jímka
(0,5m3/den – četnost vyvážení 1x/25 dní – 15x za rok x 1.500 Kč)
22.500 Kč
Rozdíl 18.670 Kč

Návratnost vložených prostředků 1,4 roku. (26800 Kč / 18670 Kč)
Zúročení vkladu 70% za rok. (18670 Kč / 26800 Kč * 100)

Nahoru